ګاندي وایي

Gravatar
Joined: June 27, 2016
Posts: 16
هر کله چې پوه شوې چې خبره دې په حقه ده، نو بیا که ټوله نړۍ دې هم مخالفت وکړې له خپلې خبرې مه تیریږه.
Gravatar
Joined: June 27, 2016
Posts: 16

kalimullah ahmadzai - August 16, 2016

هر کله چې پوه شوې چې خبره دې په حقه ده، نو بیا که ټوله نړۍ دې هم مخالفت وکړې له خپلې خبرې مه تیریږه.

Gravatar
Joined: August 14, 2016
Posts: 1

kalimullah ahmadzai - August 16, 2016

هر کله چې پوه شوې چې خبره دې په حقه ده، نو بیا که ټوله نړۍ دې هم مخالفت وکړې له خپلې خبرې مه تیریږه.this is very interesting.
New Topic Reply